Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Definicje terminów i pojęć używanych w niniejszym wyłączeniu odpowiedzialności:
  • strona internetowa: każda strona internetowa, na której firma Koppert Biological Systems zamieściła hiperlink do niniejszego o wyłączenia z intencją, by obowiązywało ono w odniesieniu do tej strony;
  • Koppert Biological Systems: podmiot uprawniony do publikowania strony internetowej;
  • używanie/korzystanie z: m.in. ładowanie, logowanie do/na, wnioskowanie o, uzyskiwanie dostępu, zasięganie informacji, czytanie, oglądanie, słuchanie, edytowanie, wypełnianie (formularzy), wysyłanie, kopiowanie (tymczasowe), zachowywanie, przekazywanie, rozpowszechnianie, korzystanie z usług, czynności handlowe (np. zakup lub najem) i tym podobne działania;
  • Państwo/Pan/Pani: osoba fizyczna lub prawna korzystająca ze strony internetowej lub jej przedstawiciel;
  • zawartość: m.in. teksty, obrazy, hiperlinki, krótkie nagrania audio lub wideo i/lub inne obiekty;.
  • szkody: wszelkiego rodzaju szkody bezpośrednie i pośrednie, w tym utrata danych lub innych obiektów, utrata obrotów, zysków bądź jakiekolwiek inne niekorzystne skutki finansowe.
 2. Poniższy tekst ma zastosowanie do tej strony internetowej. Korzystając z tej strony internetowej, akceptują Państwo warunki określone w niniejszym wyłączeniu odpowiedzialności.
 3. Firma Koppert Biological Systems stara się regularnie aktualizować i/lub uzupełniać zawartość strony internetowej. Mimo zachowywania największej staranności i uwagi nadal możliwe jest, że zawartość strony będzie niekompletna i/lub niepoprawna.
 4. Firma Koppert Biological Systems dostarcza zawartość strony internetowej w stanie, w jakim się ona faktycznie znajduje, bez jakichkolwiek gwarancji odnośnie jej poprawności, nadawania się jej do określonego celu, ani żadnych innych gwarancji.
 5. Firma Koppert Biological Systems nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za żadne szkody, które zostały lub mogą zostać spowodowane korzystaniem lub mogą powstać w wyniku korzystania lub w jakimkolwiek związku z korzystaniem z niniejszej strony internetowej bądź w związku z niemożnością uzyskania do dostępu do tej strony internetowej.
 6. Firma Koppert Biological Systems ma prawo w dowolny sposób i w dowolnym czasie zmieniać stronę internetową lub zaprzestać jej kontynuowania, zlecić zrobienie tego stronie trzeciej, za uprzednim powiadomieniem lub bez takiego powiadomienia.. Koppert Biological Systems nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje jakichkolwiek zmian lub niekontynuowania.
 7. Za wyjątkiem niniejszego wyłączenia odpowiedzialności, firma Koppert Biological Systems nie przyjmuje odpowiedzialności za żadne pliki stron trzecich, które świadomie połączono z niniejszą stroną internetową. ‎Link do pliku nie może być postrzegany jako zaaprobowanie tego pliku.
 8. Nieuprawnione lub niewłaściwe korzystanie ze strony internetowej lub z jej zawartości może stanowić naruszenie praw własności intelektualnej, przepisów dotyczących prywatności, publikacji i/lub komunikacji w najszerszym rozumieniu. Państwo są odpowiedzialni za wszystko, co wysyłają Państwo ze strony internetowej.
 9. Koppert Biological Systems zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia Państwu pozwolenia na korzystanie ze strony internetowej i/lub na korzystanie z określonych usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej. W związku z tym Koppert Biological Systems może również monitorować dostęp do strony internetowej.

Państwo będą chronić i zabezpieczać firmę Koppert Biological Systems, jej pracowników, przedstawicieli, posiadaczy licencji, partnerów handlowych oraz autora niniejszego wyłączenia odpowiedzialności przed środkami prawnymi i pozaprawnymi, orzeczeniami zasądzającymi itp., w tym przed obciążeniem kosztami przedstawicielstwa procesowego, kosztami księgowych itp., jakie ponieść strony w wyniku korzystania lub w związku z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej lub naruszeniem przez Państwa jakichkolwiek przepisów prawnych lub praw stron trzecich.

Znajdź dystrybutora